گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

  در باره مهر  

قوانین اسلامی

       

English

1

 

اشعاری در مورد قتل عام زندانیان سیاسی  در سال ۱۳۶۷

از احمد شاملو، هوشنگ گلاب دل، هاله رازی و حسین مشرف