گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

  در باره مهر  

قوانین اسلامی

       

English

1

در مورد اعدام های روزانه در ایران و توقف جنایات رژیم اسلامی چه کرده و چه خواهیم کرد؟

.این رژیم برای بقا و دوام سیستم واپس گرای حکومتی و فکری خود هر اَنچه را که در این محدوده نگنجد نابود خواهد کرد. در طول دو ماه گذشته و در دورانی که رژیم اسلامی در تلاش اینست که با توسل به چهره یکی از شرکای جنایات خود روحانی موافقت دنیا را برای پذیرش خود جلب کند، ۱۵۴ نفر در ایران اعدام شده اند. اَخرین اَن فرزانه مرادی خانم ۲۶ ساله ای بود که صبح روز سه شنبه چهارم مارچ در اصفهان اعدام شد. اگر این جنایات که تحت عناوین گوناگون ۳۵ سال است ادامه دارد، دردی بر دلمان مینشاند، باید از خود بپرسیم که برای توقف این جنایات چه کرده و چه خواهیم کرد.

  سئوال این نیست که چرا اجازه ندادید فرد اعدامی مادرش را ببیند و یا اینکه کنجکاو باشیم که فرزانه در مورد قتل شوهرش نقشی داشته است یا نه؟ سئوال اینجاست که فرهنگ چشم برای چشم و دست برای دست مستتر در قانون جزای اسلامی را باید از فکر و فرهنگ و قوانین خود بیرون بریزیم. لغو مجازات اعدام را که تنها با فروپاشی  رژیم اسلامی امکان پذیر خواهد بود، باید در قدم اول همه ما بعنوان یکی از دست اَوردهای بشری بپذیریم.

رژیم اسلامی هزاران فعال اَزادی خواه را بعلت سرپیچی از قوانین حاکم بر سیستم ظلم و جنایت خود اعدام کرده است و در بند و زنجیر دارد. دادخواهی در مورد جانباختگان با ایجاد دادگاههای نمایشی ممکن نیست. اَزادی زندانیان نیز تنها با شعار "زندانی سیاسی اَزاد باید گردد" بدست نخواهد اَمد. باید وارد صحنه سخت راه کارهای عملی شد.

تجسم کنید که اگر رژیم اسلامی را جامعه جهانی بپذیرد، سرنوشت فعالان اَزادی خواه ما، زنان و مردانی که نمیخواهند در قرن بیست و یکم تابع قوانین عهد حجر این رژیم بشوند چه خواهد شد؟ عدالت خواهی در مورد قربانیان رژیم را چگونه میتوان دنبال کرد؟

حامیان و لابی گران رژیم اسلامی با توسل به حربه "جنگ یا صلح" حیطه فعالیت برون مرز را که قرار است به ما مخالفان این سیستم تعلق داشته باشد در اختیار خود گرفته اند و زمینه های پذیرش این رژیم را اَماده کرده اند.

اگر اَماده اید که شانسی را که لایحه ۱۸۸۱ سنای امریکا برای ما ایجاد کرده بشناسید و در جهت اصلاح و تحققش بکوشید، اَنگاه است که کاری بس موثر و کار ساز را در جهت انعکاس خواست اَزادی زندان سیاسی آغاز کرده اید.

 لطفا نوشته ای را که در اتصال زیر اَمده است بخوانید و امکان اَنرا ایجاد کنید که با کاری مشترک، نزدیک شدن بیکدیگر و نهایتا ایجاد جنبشی فرا گیر، برون مرز را از حامیان و لابی گران رژیم پس بگیریم و اَزادی زندانیان سیاسی را در چارچوب تلاشی عملی در همه دنیا مطرح کرده و امکان تحقق بخشیدن به اَنرا فراهم کنیم.

 نوشته :

http://mehr.org/late_start.htm

 

 

برای همکاری با گروه مهر از این اتصال استفاده کنید

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

ur Views

لطفا نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 694-8039
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://mehr.org

 مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

setstats

setstats