گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

قوانین اسلامی

       

English

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

 

 

دیدگاههای مختلف در برخورد به مقوله فدرالیزم

 

دیدگاه هائی که در اینجا مطرح میشود الزاما نه تنها مورد تائید "مهر" نیستند، بلکه پاره ای از اَنان بدلیل شیوه برخورد غیر دموکراتیک، غیر علمی و غیر منطقی، و توسل به  بهتان و نوعی فحاشی سیاسی مورد انتقاد شدید هستند. بازتاب این نظرات متفاوت، از این منظر است که شاید در کنار شکستن تابوی "فدرالیزم" و تلاش برای ترسیم شکلی از اَن که به استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران کمک میکند، بتوان چالش های عملی را جانشین برخوردهای ناسالم نمود.

  فدراليسم  قومي طرحي ارتجاعي براي آينده ايران( سام قندچی)

 باز گشت به صفحه اول

مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

 

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
E-mail: mehr@mehr.org
URL: https://mehr.org