>

گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

  نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر   

 قوانین اسلامی

       

English

  


متن فارسی سخنرانیها در یادبودهای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

 
سخنرانی محمد پروین در کنفرانس سازمان عفو در واشنگتن دی-سی


 
سخنرانی خانم سنچز، نماینده مجلس امریکا در کنفرانس لس انجلس


سخنرانی دکتر روبن، کارشناس امور مربوط به ایران  در کنفرانس لس انجلس


سخنرانی محمد پروین در کنفرانس لس انجلس


برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 694-8039
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://mehr.org