Get the free Persian Web Font

PÎClµ æDË¡ìJ ok íÛDWÜw¾o

oDGN íÛCpëCíÇëtÏF Èë PëDÇz uDvC pF ypì×olÛCÞ Ýì×Ck ÖDÜF íÇëtÏF í¨D Èë .lëC ælìÜz DØOd Co pGh
MD×DèNC .PvC ækCk Pëp¡F éìϵ MDëDÜV ÖpV éF Co íÛDWÜw¾o íØzDç éF ækoCÞ MD×DèNC éF íÊlìvo oßOvk
.lzDGì× pËëk pèz Þk Þ ÚCpèN ok 89 éëoß¾ DN 83 ÐëoÞA ÝìF éϤD¾ ok oCqA Þ éWÜÇz ,íñDFo ÖkA Ð×Dz ækoCÞ

lÛC ækD¡Ê Co ÚßÊDÛßÊ MCpìG·N Þ ívDìv MDìÎß»¡× «DwF oß¡Æ UoDh "ÚCpÊ ÐìÏeN" Þ "ÚCpw¿×" é¡ìØç lÜÛD×
.PvC ælz kClØÏ Ùç íÛDWÜw¾o kßh ælz Ùì²ÜN ÐG qC é×DÛpF ,Ðص ÝëC éÆ êleF DN

lçCßh ÝzÞo ÖDWÛC pv ÚD×q PznÊ DF ,PvC éO¾pÊ Moߤ êCærìËÛC éZ DF Þ íwÆ éZ ½p¬ qC Ðص ÝëC éÇÛëC
ívDvC oDìwF éOÇÛ Þk ælÜÜÆ ÝzÞo é·ÂCÞ ÝëC ,éì©Â ÚßZ Þ lÜZ qC p²Ü¾p¤ éÆ PwÜëC Pì·ÂCÞ íÎÞ .lz
.lzDGì×

ÀÏOi× êDç oß¡Æ ok MDëDÇz cp¬ ,kp¡¿ì× êDJ ÚA pF éÆ PwÎDv év ,ÚCpëC pè× ,D× æÞpÊ éÇÛDÜaØç éÇÛA ÍÞC
éF UDìOdC DèÜN Þ PvC ÝÇØ× Ô×DÆ éWÜÇz éìϵ ÚßìwÛCßÜÆ £ß¥iF íÏÏØÎC ÝìF ÀÏOi× ÝìÛCß Äëp¬ qC Þ
pF Ù¡Z"íÏ× ¸¾DÜ× " PvDìv éF éìÇN DF íFpº êDç oß¡Æ éÆ jÏN Pì·ÂCÞ ÝëC .koCk êpìËìJ Þ ¦¥iO× êÔÆÞ
koß× ÚADF é®FCo kDWëC Þ ÚCpëC ok rÆpØO× Mol Èë ÝO¾pÊ DJ DèÜN Þ lÛC éOwF í×ÔvC êoßèØV Ùëso MDëDÜV
Ú CoCl¾p¬ Þ ÚCoClØNol ÝëC PvCßh ÍDG ok ÙìÏwN Þ íÏص íF éF Co D× lëDGÛ Þ lÛCßOìØÛ ,Pwç ÚDzp²Û
íÎÞ PwìÛ êC æ kDv oDÆ ,lÜOwç ¢ÛDGìO¡J íFpº êDèOÎÞk éÆ íØëso qC íçCßhkCk .lÜÆ oCkCÞ Ùëso ÌÛoDËÛo
.PvC ælz íÏص íÛCßܵ Þ ÐìÎk pèF rìÛ íÛDWÜw¾o koß× ok Þ .lz ÝÇØ× ézßÜìJ koß× ok .PwìÏص

Dë Þ PÂCl¤ Þ ÚDÛAíGϬ cÔ¤C ,kCp¾C íÛßÊpÊk Èe× ÌÜv ,PvC ækßF D× Ùvo Þ æCo éÇÛDÜaØç qDF éÇÛA pËëk
êCoÞ êrìZ ÚD¡¾lç éÇÛDÛA .kkpËì× ÝzÞo éÆ PvC ÝìÜaÜëC í·ëDÂÞ éF íÏص koßhpF ok kCp¾C íGϬ P¤p¾
íÛDWÜw¾o éÏØWÜ× Þ ÚCoDÇOëDÜV éØÆDe× Í DG ok Co kßh PìçD× ,lzDF í×ÔvC êoßèØV ÚCqpÎ ÙOwìv³¿d
Co éÛDëßV PÎClµ Ðص ÝëA ÐÂCld lëDF lÜçlF éÆ Ùç MD²dÔ× éØç éF ÝN pÊC éÇÛA ÐÂC ld .kCk lÜçCßh ÚD¡Û
.lÜÜÇÛ ÖßÇe×

,ÚCpëC ok ívCpÆß×k Þ êkCqA æCo ÚCÞpço qC pËëk oDF Þ ÙìèÜì× kßh ÚDܬßØç ælèµ éF Co koß× ÝëC ok MÞD©Â
íçCßh PÎClµ êCpF D× yÔN éF DN ÙìÜÇì× Mßµk ,lÜÛCk íØÛ ÝÇØ× PÎClµ ÚÞlF Co íÛDwÛC ÁßÃd oCpÃOvC éÇÛDÛA
qDºA æqDN ÈëtÏF ok íÛDWÜw¾o qC PëDÇz DF íçCßh PÎClµ cp¬ .lÜÛDvo êoDë íÏÏØÎC ÝìF êDç kDèÛ Äëp¬ qC
.lìÜÆ PØç .PvD× Pvk ok æCo ÝëC é×CkC .PvCpVD×

This Persian web page has been created using ParsNegar II