۲ فوریه ۲۰۰۸

بر سازمان عفو بین الملل چه میگذرد؟

 محمد پروین

mparvin@mehr.org

سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که میز گردی را تحت عنوان "حقوق بشر در ایران: چگونگی حرکت به جلو" در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ در لس اَنجلس برپا خواهد کرد. یکی ازشرکت کنندگان این میز گرد اَقای تریتا پارسی رئیس سازمان نیاک خواهد بود که فعالیتهایش متمرکز بر ایجاد ارتباط دوستانه و بدون قید وشرط امریکا با دیکتاتوری مذهبی در ایران است [۱]. این اولین باری نیست که گروه نیاک، سازمان عفو را به خدمت خود گرفته است. در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۷ نیز سازمان عفو ارتقا دهنده کنفرانسی بود که نیاک تحت عنوان "حقوق بشر در ایران و بدیل های سیاست خارجی امریکا" در واشنگتن ترتیب داده بود و در اَن اَقای تریتا پارسی شرکت داشت.

نکته ای که سئوال بر انگیز است اینست که نیاک بهیچ عنوان یک تشکیلات حقوق بشری نیست. هیچ نشانی و مراجعه ای به حقوق بشر در تمام اسناد و مدارکی که اهداف و وظایف نیاک را توضیح میدهند و در تارنمای این گروه درج شده وجود ندارد. گروه نیاک هرگز یکی از درخواست های سازمان عفو را برای توقف اعدام های زندانیان سیاسی و سنگسار ارتقا نداده است. نیاک هرگز اعلامیه ای در محکوم کردن رژیم ملایان برای سنگسار، شکنجه، اعدام زندانیان سیاسی و یا ظلم به زنان و اقلیت های قومی و مذهبی صادر نکرده است.

برای اینکه منصف باشیم باید از واقعه ای یاد کنیم که اَقای تریتا پارسی را به دفاع از اصول حقوق بشر واداشت. در سال ۲۰۰۰ زمانیکه کمال خرازی وزیر امور خارجه ملایان با کمک اصلاح طلبان لس اَنجلس در دانشگاه یو-سی-ال-ای حضور پیدا کرد  با مخالفت گرو ه های بسیاری از مخالفان رژیم روبرو شد. تریتا پارسی در این رابطه در مقاله ای که تلویحا گروه مهر را مخاطب قرار داده بود نوشت [۲]:

 " سخت ناگوار است که شاهد این باشیم که گروه هائی که عنوان فعال حقوق بشر بر خود گذاشته اند، اَشکارا و با خشونت با اَزادی بیان یک فرد، صرفنظر از اینکه چقدر مورد نفرت باشد مخالفت میکنند."

 تریتا پارسی برای توجیه حمایت هایش برای ایجاد ارتباط با رژیم ملایان اصولا دموکراسی در ایران را حق انتخابی برای مردم نمی داند و با دل سوزاندن برای ثبات حکومت ملایان در نوشته دیگری میگوید [۳]:

" در حال حاضر حق انتخابی که ایرانیان دارند بین دیکتاتوری اسلامی و اَزادی دموکراتیک نیست. این حق انتخاب بین هرج و مرج و ثبات است."

 با توجه به این نظرات، توضیحی که سازمان عفو به ما مدیون است اینست که چرا اَنها در ارتباط با گروهی قرار گرفته اند که چنین کارنامه بی اعتباری در مورد حقوق بشر دارد.

 اَنچه بیشتر ایجاد سئوال میکند اینست که سازمان عفو همیشه انتقادات وارده بر خود را بعلت برخورد محافظه کارانه اش به حکومت های جبار نظیر دیکتاوری مذهبی در ایران به این نحو توجیه میکند که اهداف و برنامه هایش اجازه اتخاذ مواضع سیاسی را نمی دهد. با این توجیه است که سازمان عفو پس از ۲۹ سال جنایت در ایران هنوز از جامعه جهانی در خواستی برای اعمال فشار بر رژیم اسلامی جهت توقف نقض حقوق بشر در ایران نکرده است. از این روست که این سئوال پیش میاید که چگونه است که سازمان عفو ارتقای حامیان چنین رژیمی را کار سیاسی نمی داند؟

سازمان نیاک در میان گروه های لابی گر جایگاه ویژه ای دارد. هیچ گروه لابی گری تا بحال جرات این را نیافته است که چنین صریحا از زبان رژیم اسلامی سخن بگوید. درخواستی که این روزها تقریبا در تمام بیانیه ها و نو شته های تریتا پارسی میتوان یافت اینست [۳]:

" ... تنها واشنگتن میتواند به تهران اَنچه را که طلب میکند پیشنهاد کند: اجازه فعالیتهای هسته ای و در اَمیختن با خاور میانه. ایران میخواهد جائی بر سر هر میز مذاکره داشته باشد و در هر تصمیم گیری مربوط به منطقه بعنوان یک طرف مشروع  نظر بدهد."

میتوان تلاش نیاک برای اعمال نفوذ بر یک سازمان بین المللی حقوق بشر بمنظور سر پوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر در ایران را درک کرد. بهر حال، هدف این سازمان همچنانکه در بالا اشاره شد، کسب مشروعیت برای ملاهاست و باید بکوشد تا مانع حقوق بشر را از میان بردارد. منتها، اَنچه قابل درک نیست اینست که سازمان عفو بین الملل در این میان بدنبال چیست؟ تا اینجا، باوجود تمام هشدارهائی که فعالان حقوق بشر داده اند، سازمان عفو هیچ نوع علاقه ای برای برخورد به این سئوال اساسی نشان نداده است.

یادداشت ها:

 

  1. Investigative Reports on the Role of the Lobby Groups in the US  http://mehr.org/index_lobby_english.htm
  2. The Need for Genuine Human Rights Activists, Trita Parsi, The Iranian, Sept. 23, 2000     http://www.iranian.com/News/2000/September/rights.html
  3. The Iranian Challenge, Trita Parsi, Nation, November 19, 2007 http://www.thenation.com/doc/20071119/parsi

 این نوشته در تارنماهای زیر منعکس شده است:

  ایران گلوبال

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=44960&nid=haupt

 پیک ایران

http://web.peykeiran.com/vs2005/article_body.aspx?ID=12092

 متن انگلیسی مقاله:

English Article: What is happening to Amnesty International?

http://mehr.org/what_is_happening_to_AI.htm

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P. , CA 90274

Tel: (310) 377- 4590
Fax: (310)377- 3103 
URL: http://mehr.org

    Back to Home Page

setstats

setstats

setstats