گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

  نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر    

 قوانین اسلامی

       

English

اَنانی که لیاقتشان در حد روحانی هاست

(محمد پروین)

نوامبر ۲۰۱۳

پیش گفتار:

یادداشت زیر برخورد کوتاهی است به نامه ایکه ۵۱۱ "روشنفکر" و "فعال مدنی" و زندانی "سیاسی" ایران به اوباما نوشته بودند و در بخش اخبار سایت گویا در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۲ منعکس شده بود. اینان سمبل کسانی هستند که لیاقتشان در حد روحانی هاست. این نامه را میتوانید در اتصال زیر مطالعه کنید:

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/167534.php

نگاهی به پاراگراف اَخر این نامه گویای تفکر این تسلیم طلبان است:

"آقای رئيس جمهور

از حضور رئيس‌جمهور روحانی در نيويورک برای باز کردن قفل روابط ايران و آمريکا بهره بگيريد. دستيابی به صلح پايدار در منطقه تنها با همکاری ايران ميسر است. حيف است که اين فرصت تاريخی بسوزد. اکنون نوبت شما و جامعه ی جهانی است که تداوم گامهای ايران را از طريق پاسخ مناسب، مذاکره‌ی خوش‌فرجام با نتايجِ ملموسِ برد - برد و رفع تحريم های ناعادلانه‌ی اقتصادی تضمين کنيد."

 ----------------------------------------------  

 


بدیل سومی که همیشه در مقابل "جنگ و صلح" وجود داشته است، یعنی توانمند ساختن مردم ایران برای براندازی این سیستم واپس گرا از طریق مبارزات سازمان یافته بر اساس"نافرمانی" همگانی هرگز مورد توجه برون مرزیان قرار نگرفت و. اَنچه برون مرزیان میتوانستند برای کمک به درون مرز و برداشتن موانع سر راه اَنها انجام دهند این بود که بتوانند با شرکت در پروسه سیاسی کشورهای مقیم خود اَنها را مجبور کنند که اولا تحریمی هوشمندانه (که فشارش تنها بر رژیم خواهد بود و نه مردم) را بکار گیرند و مهمتر از اَن شرط کم کردن این تحریم ها توقف نقض حقوق بشر بطور عملی و در راس اَن اَزادی همه زندانیان سیاسی باشد. امریکه به مردم ناراضی ولی خانه نشین درون مرز این نوید را میداد که اَنها در نبرد خود و "نه" گفتن به رژیم اسلامی تنها نیستند و تا زمانیکه این رژیم میتواند به نقض حقوق اَنها ادامه دهد، مورد پذیرش دنیا قرار نخواهد گرفت.
رژیم اسلامی تنها با اتکا به نیروهای سرکوبگر خود نبوده که توانسته است سی و چهار سال حکومت ننگین و واپسگرای خود را حفظ کند. بسیاری از ایرانیان درون و برون مرز بر اساس منافع مادی خود و یا طرز تفکری که حداقل با بخشهائی از رژیم اسلامی و تعلقات ایدئولوژیک اَنها خوانائی دارد همراه و مددکار این سیستم جنایتکار بوده اند. اینان که خود را چپ، فعال حقوق بشر، مفسر، استاد، روشنفکر، زندانی سابق، ... میخوانند، در نهایت لیاقتشان همین رژیم اَدم خوار با لعابی از به اصطلاح "اصلاحگرانی چون خاتمی ها، رفسنجانی ها، و روحانی هاست. این وجه اشتراک است که افرادی چون تریتا پارسی، فرخ نگهدار، یوسفی اشکوری و ... بدور هم  جمع کرده است. بزرگترین حربه اَنان برای بقای این رژیم و جلب همدردی مردم دنیا و ایجاد سستی در میان ایرانیان، طرح راه حل جنگ یا صلح بوده است. طراح اصلی این سیاست سیاه و سفید لابی گران سازمان یافته ای چون گروه نیاک (NIAC) و ای-اَی-سی AIC)) بوده اند. طبیعی است که از اَنجائیکه اکثریت (و به گمان من به درست) با جنگ مخالفند،اَنها ارتقا دهنده "صلح" یعنی پذیرش این رژیم اَدم خوار بوده اند تا عملا رژیم اسلامی را در جنگ با اَزادی خواهان ایران و سرکوب اَنها تواناتر سازد.   

 

بدیل سومی که همیشه در برابر "جنگ و صلح" وجود داشته است، یعنی توانمند کردن مردم ایران برای براندازی این سیستم واپس گرا از طریق مبارزات سازمان یافته بر اساس نافرمانی همگانی، هرگز مورد توجه برون مرزیان قرار نگرفت. اَنچه برون مرزیان  میتوانستند برای کمک  به مردم ایران و برداشتن موانع سر راه اَنها انجام دهند، این بود که بتوانند با شرکت در پروسه سیاسی کشورهای مقیم خود ( که در غرب کار بسیار ممکنی است) دولتها را مجبور کنند که در درجه اول تحریمی هوشمندانه (که فشارش تنها بر رژیم خواهد بود و نه مردم) را اعمال کنند و مهمتر از اَن شرط کم کردن و برداشتن این تحریم ها توقف نقض حقوق بشر بطور عملی و در راس اَن اَزادی همه زندانیان سیاسی باشد. امریکه به مردم ناراضی ولی خانه نشین در ایران این نوید را میداد که اَنها در نبرد خود و "نه" گفتن به رژیم اسلامی تنها نیستند و تا زمانیکه این رژیم به نقض حقوق اَنها ادامه دهد مورد پذیرش دنیائی که مدعی اَزادی و دموکراسی است قرار نخواهد گرفت.

 

بدیل سوم دهها سال توسط گروه مهر ارتقا داده شد ولی از اَنجائیکه از نظر سیاسی غیر جانبدار و مستقل عمل کرد، مورد بایکوت اکثریت "فعالان" برون مرز قرار گرفت. جزئیات این بدیل در نوشتجات بسیاری در بخش مقالات سایت مهر توضیح داده شده است. این نوشته ها اگر چه قدیمی است اما همچنان در مورد شرایط روز کاملا صادق است (مقالات).

همچنانکه در این نوشته ها اَمده است، رژیم اسلامی با چند ژست دیپلماتیک و تن دادن به پاره ای از شرایط اتمی امریکا و سایر قدرتمداران دنیا میتواند مورد پذیرش اَنها قرار بگیرد. قدرتمدارانی که بنا به خصلتشان تنها به دنبال منافع خود هستند و فشار عملی نیز از جانب ما بر اَنها نبوده و نیست تا شاید بتوان بر سیاستهای اَنان اثری گذاشت. محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران توسط این دولتمداران کماکان در حرف ادامه خواهد داشت ولی رژیم اسلامی با پشتیبانی عملی دنیا، راحت تر از همیشه به سرکوب اَزادی خواهان سکولار ادامه خواهد داد.

 

با اَرزوی اینکه روزی که اکثریتی در یابیم و عملا نشان دهیم که لیاقتمان بیش از امثال روحانی هاست، بیش از این دیر نشده باشد.

 مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590

E-mail: mehr@mehr.org
URL: https://mehr.org